• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
Anunt

Primăria Oraşului Predeal organizează concurs (proba scrisă şi interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Principal ( ID post 298519 ) din cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice .

a.Condiţiile de desfăşurare a concursului :
- data organizării probei scrise 19.11.2013, ora 1000 la sediul Primăriei Oraşului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
- data organizării interviului 21.11.2013 ora 1000 la sediul Primăriei Oraşului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr.127;
- candidaţii vor depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 15.11.2013 inclusiv.

b. Condiţiile de participare la concurs a candidaţilor :
• să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
• să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice temporar vacantă şi anume:
• Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacantă de minim 5 ani;
• Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă, gândire structurală şi orientare către cetăţean.
• Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează administraţia publică locală, precum şi domeniul de activitate, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale; exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris, raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.


c. Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, Cadastru:
• Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, actualizată;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
• O.U.G. nr. 27/2003, privind procedura aprobării tacite, actualizată;
• O.G. nr. 27/2002, actualizată, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
• Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
• H.G nr.717/2008- pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată ;
• OUG nr.34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată ;


DOSARUL DE CONCURS va conţine:
- formularul de înscriere - tip - pus la dispoziţie de secretariatul comisiei de concurs respectiv de Compartimentul Resurse Umane
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- copia actului de identitate
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
- cazierul judiciar
- curriculum vitae
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Primăriei Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III a, respectiv până la data de 15.11.2013 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane la telefon 0268-456237 int. 30.


DATA AFIŞĂRII ANUNŢULUI: 08.11.2013

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.