• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Utile

Link-uri utile

Predeal.Ro

portal.judbrasov.ro

Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

Harta 3 D Bucegi

Administrat de
S.C. CREATIV STUDIO S.R.L.

Banner
Banner
Concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii


Primăria Oraşului Predeal organizează concurs (proba scrisă şi interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii


a.Condiţiile de desfăşurare a concursului :

- data organizării probei scrise 15.10.2012, ora 1000 la sediul Primăriei Oraşului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
- data organizării interviului 17.10.2012 ora 1300 la sediul Primăriei Oraşului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
- candidaţii vor depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea  a III-a, respectiv până la data de 11.10.2012 inclusiv.
 

b. Condiţiile de participare la concurs a candidaţilor :

-    să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
-    să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice temporar vacantă şi anume:
-    Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-    Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante de minim 1 an;
-    Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă,  gândire structurală şi orientare către cetăţean.
-    Cerinţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează administraţia publică locală, precum şi domeniul de activitate, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale; exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris, raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.


c. Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii:

•    Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
•    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
•    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

•    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
•    Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
•    Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată.


DOSARUL DE CONCURS va conţine:
  -  formularul de înscriere - tip - pus la dispoziţie de secretariatul comisiei de concurs respectiv de Serviciul Administraţie Publică, Resurse Umane
  -  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  -  copia actului de identitate
  -  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
  -  cazierul judiciar
  -  curriculum vitae
  -  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
  -  declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Primăriei Predeal, B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III a, respectiv până la data de 11.10.2012 inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administraţie Publică, Resurse Umane la telefon 0268-456237 int. 30.

DATA AFIŞĂRII ANUNŢULUI: 04.10.2012

 

..

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

.

 

proiecte.jpg
Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.