• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 20 DIN DATA DE 08.05.2012

privind completarea HCL nr. 256/12.09.2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.2817 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UP X Predeal, u.a. 73 necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competitţiei sportive “Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Autorizaţii de construcţii, Disciplină în construcţii, înregistrate sub nr.4719/04.05.2012 prin care s-a  propus completarea HCL nr. 256/12.09.2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.2817 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UP X Predeal, u.a. 73 necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competiţiei sportive Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013, cu prevederile Legii nr. 526/2011 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare a turismului Schi în România  precum şi cu prevederile Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 526/2011 privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România” precum şi H.G. nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarna, 2013
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic şi ale Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1 Se aprobă completarea titlului, preambulului şi art. 1 din HCL nr. 256/2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.2817 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UP X Predeal, u.a. 73 necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competiţiei sportive Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013 prin adăugarea următoarei menţiuni: “….parte integrantă a Programului naţional de dezvoltare a turismului Schi în România, conform Legii nr. 526/2003”.
Art.2.Se modifică art.2 din HCL 256/2011, care va avea următorul conţinut:
“Art.2. Se aprobă compensarea cu suprafaţă în echivalent din urmatoarele terenuri, proprietatea oraşului Predeal:
 1.păşunea Clăbucetul  Baiului,
2.teren ce face parte din topul100779 în suprafaţă de 455159.90 mp, înscris în CF 100779 Predeal;
3.parte din păşune  cu nr.top 13408 înscrisă în  CF23821
4.parte din faneaţă, cu nr top 13458/1 înscrisă în CF 23821”
Art.3. După art. 2 din HCL nr. 256/2011 se introduce un nou articol cu următorul conţinut: “Terenurile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre nu fac obiectul vreunui litigiu”.
Art.4. HCL nr. 256/2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.2817 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UPX Predeal, u.a. 73 necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competiţiei sportive Festivalul Olimpic al Tineretului Europea 2013 astfel completată se va republica, articolele hotărârii republicate fiind renumerotate.
 Art.5. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.    

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.