• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii consumului de energie electrică  pe domeniul public


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
            Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 4674 din data de  04.05.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii consumului de energie electrică pe domeniul public,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si a Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012, precum şi avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 şi alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,   

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii consumului de energie electrică pe domeniul public conform Anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.