• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 18 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de executie şi a cheltuielilor legate de proiectul “Accesibilitate în zona turistica Cioplea – Clabucet

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii, Achizitii Publice, înregistrate cu nr. 4595/ 02.05.2012 prin care s-a propus aprobarea PT+DDE “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clabucet, înscris în lista prioritară a Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Brasov, a contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile şi acoperirea taxei pe valoare adaugată şi a altor cheltuieli necesare implementării optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
    Având în vedere prevederile Ordinului nr.1294/07.10.2008 şi Ordinului nr.3.296/07.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate a  Consiliului Local Predeal nr.1,
    În temeiul art.36 alin 1, alin.4 lit.d si art.45 alin 1, din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă proiectul tehnic şi detalii de execuţie pentru proiectul “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clabucet”, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 1.
Art.2. Se aprobă bugetul proiectului “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet” în valoare de 47.762.431,60 lei;
Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în valoare de 767.295,80 lei, reprezentând un procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului “Accesibilitate în zona turistica Cioplea – Clăbucet”.
Art.4. Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 153.300,00 lei si TVA în valoare de 9.244.341,60 lei, aferente proiectului “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clabucet” şi alocarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor impuse de implementarea optimă a proiectului (inclusiv a cheltuielilor suplimentare) în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.