• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 17 DIN DATA DE 08.05.2012

privind completarea  HCL NR.309/07.12.2011 privind
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul
„CENTRU DE AGREMENT ŞI SPA ”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate  ale Serviciului Investitii Achizitii Publice înregistrate cu nr. 4596 din data de02.05.2012 prin care s-a propus modificarea HCL nr. 309/07.12.2011 privind aprobarea  proiectului „Centru de agrement si SPA Predeal”, a contributiei proprii la cheltuielile eligibile si acoperirea costurilor neeligibile, precum si a altor cheltuieli suplimentare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structural;
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului valabil pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de creştere;
Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În temeiul art. 36 alin. 1, alin.4 lit. d şi art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicata, modificata si completata,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.  Se aprobă  completarea HCL nr.309/2011 astfel încat în tot cuprinsul HCL denumirea va fi „Centru de Agrement si SPA Predeal”.
Art.2. Se completează  art.3 din HCL nr.309/07.12.2011 care va avea urmatorul continut: „Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 1.752.523 şi TVA în valoare de 8.245.777 lei ale proiectului „CENTRU DE AGREMENT SI SPA Predeal” şi alocarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor impuse de implementarea optima a proiectului ( inclusiv a cheltuielilor suplimentare) în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale”.
Art.3. HCL nr. 309/07.12.2011 astfel completata va fi republicată.
Art.4.  Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.