• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16 DIN DATA DE 08.05.2012

privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului identificat prin CF 100238 Predeal, nr.cad. 973 identic cu top 13413/4/1/1/1 şi înscrierea dreptului de administrare al Ministerului de Interne prin ISU „Ţara Bârsei”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 08.05.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane înregistrate sub nr.4797 din 08.05.2012, prin care s-a  propus aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului identificat prin CF 100238 Predeal, nr.cad. 973 identic cu top 13413/4/1/1/1 şi înscrierea dreptului de administrare al Ministerului de Interne prin ISU „Ţara Bârsei”,
Având în vedere Ordinul 634/2004 pentru aprobarea Rgulamentului şi modului de întocmire a documentaţiilor cadastrale, modificat şi completat,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 3  şi art.121 alin 4 din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificata si completata,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Predeal , str. Mihail Săulescu  nr. 70 A , cu nr. cad 973, identic cu top 13413/4/1/1/1 înscris în cartea funciară 100238 Predeal, conform documentaţiei tehnice întocmite de SC Danina Star SRL BRAŞOV.
Art.2.  Se aprobă înscrierea dreptului de administrare al Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, pe lotul nr. 2 în suprafaţă de 5472 mp, rezultat din dezmembrare, conform documentaţiei aprobată la art.2.
Art.3. Se revocă  HCL 180/2011 republicată conform HCL 231/26.07.2011.
 Art.4. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
        Cocoş Liviu                                                                   Nedeluţ Andreea

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.