• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 198 DIN DATA DE 21.12.2012

privind stabilirea locului de parcare pentru ATV-urile din zona Clăbucet

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
 Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Turism, înregistrate cu nr. 14600/ 19.12.2012 prin care s-a propus stabilirea locului de parcare pentru ATV-urile din zona Clăbucet,
      În temeiul  art. 36 alin.2 lit.c şi art. 45 alin.3 din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Începând cu data prezentei, ATV-urile din zona Clăbucet ce sunt date spre închiriere de către agenţii economici cu sediul în Oraşul Predeal, vor fi parcate pe terenul indicat în schiţa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.  Programul de funcţionare a ATV-urilor este de la ora 08:00 la ora 22:00.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
             

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.