• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 197 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 14727 din data de  21.12.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012;
Avand în vedere dispoziţiile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 293/2011 privind bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi republicată,  

HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
             

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.