• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea temei de proiectare pentru  realizarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate privind lucrarile  de reabilitare si extindere a retelei de canalizare menajera in orasul Predeal,si localitatile componente,in vederea depunerii unui proiect/unor proiecte de finantare prin Programul Operational Sectorial de Mediu etapa II


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la initiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate  al Serviciului Administratie publica si cadastru inregistrat cu nr. 14422 din data de 17.12.2012 , prin care  s-a propus aprobarea temei de proiectare pentru  realizarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate privind lucrarile  de reabilitare si extindere a retelei de canalizare menajera in orasul Predeal,si localitatile componente,in vederea depunerii unui proiect/unor proiecte de finantare prin Programul Operational Sectorial de Mediu etapa II
          Vazand prevederile art.36,al.5,lit c din Legea 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c si art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificata si completata,


HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Se aproba tema de proiectare pentru realizarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate privind lucrările de reabilitare şi extindere a retelei de canalizare menajera în oraşul Predeal si localitatile componente in vederea depunerii unui proiect de finantare prin Programul Operational Sectorial de Mediu II, conform tabelului de mai jos.

 

Nr. crt

Denumire stradă

Lucrare

 

I.Orasul Predeal

1

Rovine

reabilitare

2

Vulturului

reabilitare

3

T.Maiorescu

reabilitare

4

M.Viteazu

reabilitare

5

Plaiesilor

reabilitare

6

Independentei

reabilitare

7

A.I.Cuza

reabilitare

8

Ecaterina Teodoroiu

reabilitare

9

Malul Ursului aliniament

stanga DN1 sensul Predeal-Bucuresti

extindere

 

 

II.Paraul Rece

10

Paraul Rece-V.Rasnoavei

extindere

 

III.Timisul de Sus

11

Canalizare Timisul de Sus

extindere

 

IV.Timisul de Jos

12

Canalizare Timisul de Jos

extindere

 

 

 

 

 

Art.2.   Primarul Orasului Predeal va duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT

                                                                                                           Secretarul Oraşului Predeal,

                               Fleşieru Sebastian                                                         Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.