• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 194 DIN DATA DE 21.12.2012

privind scoaterea doamnei Suman Viorica Maria şi  a minorului Suman Alexandru Constantin din contractul de închiriere nr. 3013/04.03.2008 pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 5, ap. 4

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2689/13.12.2012, prin care s-a propus scoaterea doamnei Suman Viorica Maria şi a minorului Suman Alexandru Constantin din contractul de închiriere nr. 3013/04.03.2008 pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 5, ap. 4, prin act adiţional.
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă scoaterea doamnei Suman Viorica Maria şi a minorului Suman Alexandru Constantin din contractul de închiriere nr. 3013/04.03.2008 pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 5, ap. 4.
    Art.2.  Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
    

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.