• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 193 DIN DATA DE 21.12.2012

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 13836/16.10.2010
pentru locuinţa situată în localitatea Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 8, din  Florea Georgeta în Frăţilă Alexandru Ioan şi scutirea de la plata chiriei

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr.2698/13.12.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 13836/16.10.2010,
pentru locuinţa situată în localitatea Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 8, din  Florea Georgeta în Frăţilă Alexandru Ioan, în urma acordului titularului de contract şi scutirea d-lui Frăţilă Alexandru Ioan de la plata chiriei
Ţinând cont de dispoziţiile art. 1833 din Codul Civil republicat, actualizat
Având în vedere prevederile art. 20, alin. (2), lit. b), şi alin. (4) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată şi actualizată, privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr 13836/16.10.2012, pentru locuinţa situată în localitatea Predeal, str. Mihail Săulescu, nr.8, din Florea Georgeta în Frăţilă Alexandru Ioan.
Art.2. Se aprobă scutirea d-lui Frăţilă Alexandru Ioan, persoană cu handicap accentuat, de la plata chiriei, începând cu data de 01.01.2013
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.