• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 191 DIN DATA DE 21.12.2012

privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2013

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate al  Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat cu nr. 2711 din data de 14.12.2012, prin care s-a propus stabilirea cuantumului şi numărul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2013;
    Conform art. 3 si art. 4 din anexa la Ordinul nr. 5576 /07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
    Conform art. 82 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se aprobă cuantumul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2013, după cum urmează:
-    Bursă de merit 100 lei/lună;
-    Bursă de studiu 80 lei/lună;
-    Bursă socială 60 lei/lună.
        Art.2. Se aprobă numărul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2013, după cum urmează:
-    30 burse de merit;
-    5 burse de studiu;
-    maxim 65 burse sociale.
        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Oraşului Predeal.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.