• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 190 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr. 319 din 27.12.2011

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate a  Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat cu nr. 2712 din data de 14.12.2012, prin care s-a propus modificarea art.2 din HCL nr. 319 din 27.12.2011.
Conform prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat de Ordinul nr. 3470/2012
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se modifică art.2 din HCL nr. 319 din 27.12.2011 după cum urmează: ,, Se aprobă numărul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2012, după cum urmează:
-    23 burse de merit;
-    64 burse sociale din care 62 de burse pentru familiile cu venit mic şi 2 burse pentru motive sociale.
        Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Oraşului Predeal.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR.  319  DIN DATA DE 27.12.2011

privind stabilirea cuantumului şi numărul burselor pentru învăţământul preuniversitar acordate din sume defalcate  din unele venituri  ale bugetului de stat pentru anul 2012
    REPUBLICATĂ ÎN CONFORMITATE CU HCL NR. 190/ 21.12.2012

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 27.12.2011,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic înregistrate sub nr. 12364/ 20.12.2011, prin care s-a propus stabilirea cuantumului şi numărul burselor pentru învăţământul preuniversitar acordate din sume defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2012,
     În conformitate cu prevederile art. 3 şi art.4 din anexa la Ordinul 5576/ 07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale  de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniveristar de stat,
    Ţinând cont de art. 82 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, precum şi de avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal nr.1 şi nr. 3,
În temeiul art. 45 alin.2  şi ale art. 115 alin.1 lit.b din  Legea 215/ 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă cuantumul burselor, pentru învăţământul preuniversitar acordate din sume defalcate  din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2012,  după cum urmează:
-    bursă de merit 100 lei/ lună;
-    bursă de studiu 80 lei/ lună;
-    bursă socială 60 lei/ lună;
            Art.2. Se aprobă numărul burselor, pentru învăţământul preuniversitar, acordate din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2012, după cum urmează:
-    23 burse de merit;
-    64 burse sociale din care 62 de burse pentru familiile cu venit mic şi 2 burse pentru motive sociale.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.