• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 186 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în localitatea Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Turism, înregistrat cu nr. 14134/ 11.12.2012, prin care s-a propus aprobarea  Regulamentului de organizare a activităţii de reclamă şi publicitate în oraşul Predeal,
Având în vedere prevederile Legii nr.148/2000 privind publicitatea, actualizată, precum şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată,
    În temeiul art. 45 alin.1 din  Legea 215/ 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare a activităţii de reclamă şi publicitate în oraşul Predeal,  conform anexei, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre .
            Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revocă HCL nr.21/02.02.2006 .
            Art.3.Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


 

REGULAMENT
de organizare si desfasurare a activitatii de
publicitate, reclama si afisaj in localitatea Predeal


CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE


ART.1. Prezentul regulament stabileste conditiile in care se desfasoara activitatea de publicitate, reclama si afisaj in localitatea Predeal.
ART.2. Prevederile prezentului  Regulament se aplica posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum si executantilor de astfel de lucrari ce isi desfasoara activitatea pe domeniul public si privat al localitatii Predeal.
ART.3. Conditiile tehnice prevazute in prezentul Regulament au caracter minimal, dupa caz putandu-se aproba si alte conditii tehnice privind publicitatea, reclama  si afisajul, pe baza unor studii de specialitate.
ART.4. Autoritatea administratiei publice locale prin serviciile de specialitate vor gestiona, coordona si monitoriza activitatea de publicitate, reclama si afisaj si deasemenea vor controla si urmari realizarea strategiilor in domenil publicitatii si reclamei pe domeniul public si privat  pe plan local, in deplina concordanta cu reglementarile prevazute de legislatia in vigoare.


CAPITOLUL 2 - CLASIFICAREA  MIJLOACELOR
  DE  PUBLICITATE, RECLAMA


ART.5. Agentii economici si persoanele fizice pot folosi mijloacele de publicitate, reclama si afisaj in localitatea Predeal cu respectarea dispozitiilor legale ale prezentului regulament.
ART.6. Orice mijloc de publicitate, reclama si afisaj poate fi instalat si folosit conform actelor normative in vigoare.


2.1. RECLAME


ART.7. Reclame pe suport propriu amplasate la sol
Clasificare:
    panou publicitar pe suport propriu amplasat la sol;
    panou publicitar cu ceas;
    panou publicitar cu afisaj electronic;
    tothem;
    statii RAT;
    reclame volumetrice;
    ansamblu de panouri ( prisme,etc);
Dimensionarea si amplasarea reclamelor / panourilor publicitare se va face cu respectarea conditiilor impuse de Ordinul nr.571/1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, a OUG nr.195/2002 – actualizata, privind circulatia pe drumurile publice si a OG nr.43/1997 actualizata si republicata, privind regimul drumurilor.
Reclamele pe suport propriu amplasate la sol (pe teren) pot fi amplasate atat pe domeniul public cat si pe domeniul privat, dupa obtinerea autorizatiei de construire.
Se interzice amplasarea de panouri publicitare cu lumina dinamica la distanta  mai mica de 50 m de intersectii semaforizate sau nesemaforizate.
În apropierea obiectivelor turistice, culturale sau istorice, se interzice montarea panourilor publicitare, cu exceptia celor de interes public, stabilite prin decizia autoritatilor administratiei publice locale.
Nu se vor amplasa panouri publicitare in zone verzi cu caracter ornamental ( parcuri, square).
Amplasarea panourilor publicitare sau a reclamelor la sol se face cu protejarea:
    spaţiilor verzi amenajate ca atare;
    arborilor de aliniament stradal;
    vegetatiei dendro-floricole existente.
Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care pot tulbura linistea publica si siguranta populatiei.
Panourile publicitare iluminate vor fi din surse proprii. Alimentarea cu energie electrica se va face doar cu fir postat subteran, fiind interzise cablajele aeriene de la stalpii de iluminat public.
ART.8. Reclame amplasate pe imobile
Clasificare:
    panou publicitar amplasat pe calcanul imobilelor
    casete luminoase
    mash-uri
Continutul reclamelor nu va contraveni normelor de estetica, civilizatie, decenta si bun gust. In situatia in care exista dubii cu privire la continutul reclamei, acesta se va supune avizarii unei comisii a autoritatii administratiei publice locale.
Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor se pot amplasa alaturi de firme, reclame care vor respecta articolele anterioare.
Reclama  amplasata pe fatada unui spatiu comercial va fi tratata diferentiat fata de firma , prin culoare, forma si dimensiuni.
Se pot amplasa reclame ( de mari dimensiuni) pe fatadele si pe terasele sau acoperisurile constructiilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai cu acordul proprietarilor.
Acestea se vor amplasa astfel incat sa nu impiedice functionalitatea constructiilor si a elementelor acestora si sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirilor.
In cazul reclamelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure iluminarea uniforma si sa nu afecteze traficul auto, pietonal, fiind mascate de elemente ale constructiei sau reclamei. Partea cea mai coborata a reflectoarelor va fi minim 3,00 m de la nivelul trotuarului.
Reclamele amplasate pe terase si acoperisuri nu vor depasi inaltimea de 3,00 m la constructiile care au inaltimea fatadei pana la 15,00 m si vor fi maxim 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m in cazul constructiilor mai inalte de 15m.
Se interzice amplasarea reclamelor pe:
    cladiri care adapostesc sedii ale autoritatilor publice
    gardurile cimitirelor
    unitati sanitare
    unitati de invatamant sau de cultura – cu exceptia unor evenimente publice organizate sau daca reclama are legatura cu obiectul de activitate al institutiei respective si cu acordul forului tutelar
    lacasuri de cult
    stalpi de folosinta in comun (in afara casetelor luminoase, esarfelor publicitare, bannerelor autorizate)
    copaci
    imobile monumente istorice

METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A PANOURILOR PUBLICITARE AMPLASATE LA SOL PE DOMENIUL PUBLIC , PRIVAT SI PE IMOBILE

Amplasarea panourilor publicitare la sol pe domeniul public, privat si pe imobile se face numai in baza Autorizatiei de Construire, obtinuta conform prevederilor legale in vigoare.
Amplasamentele destinate amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public se identifica de catre Serviciul de Urbanism si se supun apobarii unei comisii de specialitate din Primaria Predeal.
Inchirierea amplasamentelor catre operatorii de publicitate se face prin licitatie publica organizata pe grupe de amplasamente, astfel incat sa se acopere intreg arealul localitatii Predeal. In acest sens la intocmirea caietului de sarcini, se va avea in vedere gruparea amplasamentelor pe strazi, cartiere, etc, astfel incat pe anumite zone sa se dezvolte activitati de reclama si publicitate cu o linie de prezentare uniforma.
Caietele de sarcini stau la baza organizarii licitatiilor publice de inchiriere a amplasamentelor se aproba prin HCL.
Dupa adjudecarea amplasamentelor si incheierea contractelor de inchiriere, firmele de publicitate vor depune la serviciul de specialitate , in trei exemplare , documentatia intocmita de proiectant autorizat, in vederea obtinerii Autorizatiei de construire  conform conditiilor impuse de Certificatul de Urbanism, in termen de 30 zile.
Pentru obtinerea Certificatului de urbanism, in vederea amplasarii de panouri publicitare la sol pe domeniul public sau privat al orasului , solicitantul va depune la registratura Primariei pentru serviciul de specialitate:
-    cerere completata cu elementele de identificare ale solicitantului, cu precizarea scopului solicitarii actului.
-    serviciul de specialitate va intocmi si prezenta situatia panourilor deja amplasate pe teritoriul orasului, in vederea evitarii amplasarii de prea multe panouri, avizat de Serviciul Urbanism
-    plan de incadrare in zona desenat – sc. 1:1.000.
-    plan de situatie, la scara 1:500, pe suport topografic, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a panoului publicitar si cotat fata de repere fixe identificabile.
-    grafica reclamei.
-    document de plata taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.
Serviciul in cauza va prezenta solicitarea, comisiei de specialitate , spre analiza si decizie.
Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, solicitantul va intocmi in trei exemplare, urmatoarea documentatie:
-    cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire, completata cu elementele de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de contruire.
-    Certificat de Urbanism ( in copie)
-    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de proiectant autorizat
-    documentul de plata a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire
-    documentele, avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.
Taxa de publicitate şi chirie teren ( unde este cazul) pentru panourile publicitare amplasate la sol pe domeniul public, domeniu privat si imobile se vor achita la termenele pravazute in Codul Fiscal, in legislatie si in contractele incheiate intre parti, dupa acesta data percepandu-se penalitati pentru o perioada de 2 luni, dupa care in caz de neplata, se va proceda la desfintarea neconditionata a panoului publicitar.

2.2. FIRME


ART.9. In localitatea Predeal se permite amplasarea de catre agentii economici, a firmelor, la sediul desfasurarii activitatii.
ART.10. Conditiile tehnice de amplasare a firmelor
Firmele se amplaseaza pe fatada spatiului pe care il definesc, in locuri special prevazute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural si constructiv.
Nu se accepta firme din materiale fara durabilitate ( panza , carton, etc).
Pe cladirile de locuit avand spatii comerciale sau cu alta destinatie, situate la parter, parter si mezanin, firmele se vor amplasa numai pe fatadele corespunzatoare acestor spatii.
Exceptii: In cazul cladirilor de locuit prevazute cu parapet plin si continuu la balconul etajului i se accepta amplasarea firmelor pe acesta, numai cu acordul proprietarilor si al asociatiei de proprietari.
    Firmele pentru activitati ce se desfasoara temporar intr-un apartament de bloc se vor amplasa ( numai cu acordul proprietarilor), in zona accesului la scara respectiva sau la nivelul parterului daca activitatea se desfasoara la parter.
    Firmele amplasate in consola ( perpendicular pe fatada) se vor monta la inaltimea minima de 2,5 m la nivelul trotuarului. Fata de planul fatadei ( limita de proprietate a terenului) firmele vor putea iesi din consola maxim de 1,20 m , dar pastrand o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor ( daca acestia exista) pentru obiecte situate la mai putin de 6,00 m inaltime. Grosimea firmelor pozitionate paralel cu fatada nu va fi mai mare de 0,25m.
    Copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate  ridicate de la nivelul  trotuarului minim 2,50 m si vor iesi din planul fatadei maxim 1,5 m, ele vor pastra o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentului arborilor ( daca acesta exista).
    Firmele luminoase amplasate la mai putin de 50 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si lumina intermitenta.

METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A FIRMELOR

Amplasarea firmelor se face numai in baza Autorizatiei de Construire, obtinuta conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru obtinerea Cerificatului de Urbanism, in vederea amplasarii de firme  solicitantul va depune la Registratura Primariei pentru serviciul de specialitate:
-    cerere completata cu elemente de identificare ale solicitantului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
-    plan de incadrare in zona  desenat – sc 1:1.000
-    plan de situatie la scara de 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a firmei cotat fata de repere fixe identificabile;
-    grafica reclamei;
-    document de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism;
Serviciul de specialitate va prezenta solicitarea daca este cazul comisiei de specialitate din cadrul  primariei.
Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, solicitantul va intocmi, in trei exemplare, urmatoarea documentatie:
-    cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire, completata cu elemente de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;
-    Certificat de Urbanism ( in copie)
-    proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant autorizat;
-    documentul de plata a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire;
-    documentele, avizele, si acordurile solicitate  prin Certificatul de Urbanism;
Taxa de publicitate datorata de solicitantul firmei se va achita la termenele pravazute in Codul Fiscal, in legislatie si in contractele incheiate intre parti, dupa acesta data percepandu-se penalitati pentru o perioada de 2 luni, dupa care in caz de neplata, se va proceda la desfintarea neconditionata a firmei.


2.3.    CASETE LUMINOASE  SI ESARFE PUBLICITATE

ART.11. Pe stalpii adiacenti carosabilului, fara indicatoare de circulatie, se pot amplasa directionat spre trotuar, reclame tip caseta luminoasa si/sau esarfe publicitare care vor avea dimensiunile de 0,8 x 1,2 x 0,2m / 0,8 x 1,2 m  si distanta de minim 3,5 m de la cota terenului amenajat.
Distanta intre marginea casetei luminoase ( marginea exterioara paralela cu stalpul pe care s-a montat) si elementul cel mai avansat al fatadei unei constructii va fi minim 1,5 m.
La sediul desfasurarii activitatii , se pot amplasa pe peretii cladirilor casete luminoase care fac reclama firmei sau produselor ce le executa sau comercializeaza aceasta, numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.
Este interzisa montarea de casete luminoase si / sau esarfe publicitare pe stalpii pe care sunt indicatoare de circulatie.
Montarea esarfelor publicitare pe stalpii de folosinta in comun se aproba numai in cazul unor  manifestari promotionale, pe o perioada bine determinata, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale.

METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A  CASETELOR LUMINOASE SI A ESARFELOR PUBLICITARE

Serviciul de specialitate  identifica stalpii de folosinta  in comun pe care se pot amplasa casete luminoase si/sau esarfe publicitare si vor supune aprobarii aceste amplasamente comisiei de specialitate din Primaria Predeal.
Inchirierea stalpilor de  catre operatorii  de publicitate se face prin licitatie publica, organizata pe grupe de stalpi, astfel incat activitatea de reclama si publicitate sa se dezvolte in toate zonele orasului Predeal.
In acest sens intocmirea caietului de sarcini, serviciul de specialitate va avea in vedere inchirierea pe grupe a stalpilor astfel incat pe strazile din orasul Predeal sa se dezvolte activitati de reclama si publicitate cu o linie de prezentare uniforma.
Dupa adjudecarea amplasamentelor  si incheierea contractelor de inchiriere , operatorul de publicitate va depune la serviciul de specialitate in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire urmatoarele documente:
-    contract de inchiriere stalpi de folosinta in comun  incheiat intre Primaria Predeal sau proprietarul stalpilor si solicitant.
-    cerere completata cu elemente  de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire.
-    Certificat de Urbanism ( in copie)
-    proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de Construire intocmit de proiectant autorizat.
-    documentul de plata a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire.
Taxa de publicitate şi chirie stalpi se va plati la termenele pravazute in Codul Fiscal, in legislatie si in contractele incheiate intre parti, dupa acesta data percepandu-se penalitati pentru o perioada de 2 luni, dupa care in caz de neplata, se va proceda la desfintarea neconditionata a firmei.


2.4.    RECLAME  SONORE


ART.12. Utilizarea reclamelor sonore se accepta numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, pe perioada desfasurarii unor evenimente majore, cu conditia ca sonorizarea sa fie in concordanta cu normele legale privind nivelul zgomotului.


METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A RECLAMELOR  SONORE


Utilizarea reclamelor sonore se poate face numai pe baza documentului legal pentru ocuparea temporara a domeniului public ( abonament , adeverinta) emis de serviciul de specialitate, pentru obtinerea caruia sunt necesare urmatoarele documente:
            - cerere completata cu elementele de identificare ale solicitantului, perioada de utilizare a reclamei sonore, mijloacele prin care se efectueaza  si suprafata de teren necesara( unde este cazul);
- continutul/ mesajul reclamei ce urmeaza a fi transmis;
            - copia Certificatului Unic de Inregistrare al agentului economic care va efectua activitatea de reclama sonora;
    - copia actului de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic;
            - certificat de neurmarire fiscala, emis de  Primaria Predeal sau de Directia Fiscala Brasov , dupa caz.;
            - copia certificatului de inregistrare a autovehiculului folosit pentru difuzarea reclamei
            ( daca este cazul);
Eliberarea documentului legal (abonament, adeverinta, autorizatie) emis de serviciul de specialitate se va face numai dupa achitarea taxei de publicitate datorata de catre beneficiarul reclamei sonore.


2.5. PUBLICITATE  PE  VEHICULE


ART.13. Se pot amplasa reclame realizate din materiale autocolante si/sau vopsite pe mijloacele de transport in comun public local sau pe orice alt tip de vehicul, cu respectarea prevederilor HG 955 / 2004.
Folosirea vehiculelor special echipate pentru a face reclama pe teritoriul localitatii, se poate face in urmatoarele conditii:
-    circulatia vehiculelor sau convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, cu avizul  autoritatilor administratiei publice locale. Acest aviz are valabilitate de o zi.
-    inainte a de a fi puse in circulatie aceste tipuri de vehicule, se vor achita taxele de publicitate, exceptie de la aceste taxe facand vehiculele apartinand Regiilor Autonome si serviciilor aflate in subordinea Consiliului Local
-    aceste vehicule vor primi permis de libera trecere cu precizarea traseelor pe care se va desfasura activitatea de publicitate

METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A  PUBLICITATII PE VEHICULE


Pentru obtinerea avizului, in vederea amplasarii de reclame pe vehicule (inclusiv pentru mijloacele de transport in comun apartinand RAT), solicitantul va depune la registratura Primariei pentru serviciul de specialitate:
- cerere completata cu elementele de identificare a solicitantului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
- copie a cartii de identitate a vehiculului pe care urmeaza  sa se amplaseze reclama;
- desene din care sa reiasa modul de amplasare a reclamei pe suprafata vehiculului;
- grafica si continutul reclamei;
In cazul in care serviciul de specialitate avizeaza favorabil cererea, va raspunde in scris solicitantului.
Taxa de publicitate va fi achitata anticipat , pentru intreaga perioada de publicitate.


2.6.    PUBLICITATE PE PANOURILE PRIMARIEI


ART.14. Orice tip de afis sau autocolant cu scop informativ pentru cetateni pe perioada derularii unor manifestari  culturale, sportive, comerciale sau orice alt tip de manifestare, se vor amplasa numai pe panourile publicitare ale Primariei.
Organizatorii acestor manifestari vor solicita serviciului de specialitate acordul pentru folosirea acestor panouri.

METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A PUBLICITATII  PE PANOURILE PRIMARIEI


Pentru obtinerea avizului, in vederea amplasarii de afise si colante publicitare pe panourile primariei, beneficiarul (solicitantul) va depune  la registratura  Primariei pentru serviciul de specialitate:
 - cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizia scopului solicitarii actului;
 -  copie a colantei publicitare;
       - declaratie pe propie raspundere in ceea ce priveste numarul total de colante, suprafata publicitara totala si perioada de expunere;
        -  copie a chitantei de plata a taxei de publicitate.

2.7.    ALTE FORME  DE PUBLICITATE


ART.15. Se pot amplasa temporar, pe perioada derularii unor manifestari culturale, comerciale, sportive in incinte expozitionale sau in piete de circulatie pietonala, stadioane, complexe sportive si alte asemenea, baloane gonflabile purtatoare de reclame.
Santierele in lucru pot fi imprejmuite cu panouri care sa fie suport pentru reclama. In acest caz dimensiunile reclamelor vor fi dictate de dimensiunea imprejmuirilor.
Se pot amplasa reclame realizate cu materiale autocolante pe geamul vitrinelor, spatiilor cu alta destinatie, dar numai cu avizul serviciului de specialitate pentru suprafete mai mari de 1mp.
Panourile publicitare existente in incinta stadioanelor vor fi inventariate anual si se vor verifica daca:
-    au autorizatie de functionare solicitata de proprietarul stadionului
-    au un aspect estetic
-    continutul lor nu incalca normele minime ale moralei si bunului simt.
O alta forma de publicitate pe termen scurt este distribuirea de mostre si tiparituri prin intermediul difuzorilor volanti sau din aparate de zbor, care se va desfasura cu obtinerea documentului legal ( aviz, abonament, adeverinata) emis de serviciul de specialitate.


METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE A ALTOR FORME DE PUBLICITATE


Pentru obtinerea avizului, solicitantul va depune urmatoarele acte:
            - cerere, care va contine elementele de identificare ale solicitantului, perioada de difuzare si mijloacele prin care se efectueaza;
    -  continutul/ mesajul reclamei ce urmeaza a fi transmis sau copia tipariturii;
    -  copia Certificatului Unic de Inregistrare al agentului economic;
    -  copia actului de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic;
            - Certificat de neurmarire fiscala, emis de Primaria Predeal sau de Directia Fiscala Brasov, dupa caz.;
-  pentru eliberarea avizului solicitantul va face dovada achitarii taxei de publicitate;
Documentul legal( abonament, adeverinta) se va emite la cererea  petentilor, in cazul distribuirii de mostre si tiparituri prin intermediul difuzorilor volanti si al amplasarii de baloane si obiecte gonflabile, in baza urmatoarelor documente:
        - cerere, care va contine elementele de identificare ale solicitantului, perioada de desfasurare a activitatii de reclama, mijloacele prin care se efectueaza, respectiv numarul difuzorilor/ suprafata de teren ocupata;
        -  continutul/ mesajul reclamei ce urmeaza a fi transmis sau copia tipariturii, fotografia obiectului publicitar;
         -  copia Certificatului Unic de Inregistrare al agentului economic;
               - Certificat de neurmarire fiscala, emis de Primaria Predeal sau de Directia Fiscala Brasov, dupa caz.;
Eliberarea documentului legal ( abonament, adeverinta) emis de serviciul de specialitate se va face numai dupa achitarea taxei de publicitate si a taxei de ocupare a domeniului Public.

2.8. CONDITII GENERALE


ART.16.
a. Continutul materialelor publicitare si a mesajelor publicitare transmise de orice forma de firma si reclama, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, se va incadra in prevederile Legii nr.148 /2000, privind publicitatea.
b. Firmele de reclama si publicitate au obligatia de a mentine amenajate in permanenta suprafetele de publicitate ale panourilor publicitare amplasate la sol si pe cladiri. In perioada in care nu exista contract de publicitate sunt obligate sa amenajeze suprafata de publicitate cu reclame ce contin monumente istorice, zone de interes turistic din Predeal, evenimente cu caracter social , cultural , sportiv.
Casetele luminoase amplasate pe stalpii de folosinta in comun vor fi amenajate in perioada lipsei contractelor de publicitate cu informatii de utilitate publica si educationale.
c. Se interzice folosirea in alcatuirea firmelor si reclamelor, a textelor si imaginilor  care contravin normelor legale in vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.
d. Se interzice executarea si montarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in prealabil a Autorizatiei de Construire eliberata in conformitate cu prevederile legii.
e. Se interzice aplicarea ( inscriptionarea ) firmelor, reclamelor si textelor publicitare direct  pe imprejmuirile sau zidurile imobilelor prin diverse metode grafice.
f. Certificatul de Urbanism se elibereaza cu respectarea prezentului Regulament, iar Autorizatia de Construire pe baza documentatiei intocmita potrivit prevederilor legale.
g. Nu se elibereaza Autorizatie de Construire pentru firme si reclame ce urmeaza sa se amplaseze pe constructii neautorizate sau constructii la care au fost facute interventii neautorizate, conform legii.
h. Documentatiile pe baza carora se vor emite Autorizatii de Construire vor fi intocmite de catre proiectanti autorizati.
i. Pentru cazurile care nu se incadreaza in prezentul Regulament, se va elabora proiect de detaliu ce va fi avizat si aprobat conform legii.
j. Indiferent de forma de publicitate solicitata si de modul de autorizare, se vor respecta obligatoriu normele stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism al orasului Predeal.
k. Pentru publicitatea realizata atat pe domeniul public cat si pe cel privat, beneficiarii vor plati taxa de publicitate si respectiv taxa chirie teren  unde este cazul, conform legislatiei in vigoare.
l. In functie de interesul public local la solicitarea  autoritatilor administratiei publice locale , in termen de 72 de ore de la notificare, orice beneficiar al oricarei forme de publicitate, este obligat sa predea terenul liber de orice sarcini.
m. Firmele de publicitate au obligatia de a lipi la vedere pe orice forma de publicitate, autocolant cuprinzand date de identificare a titularului precum si numarul Autorizatiei de Construire.
n. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.
o. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
p. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
r. Pretul de pornire a licitatiilor publice pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii de panouri publicitare  luminoase  si iluminate va include  taxa de  ocupare  a  domeniului public  
(stabilita prin HCL ) si contravaloarea consumului de energie electrica estimat/calculat pentru fiecare sistem publicitar in parte. Racordarea suporturilor publicitare iluminate la reteaua de iluminat se va face numai cu avizul operatorului serviciului de iluminat public.
s. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de buna calitate, rezistente la intemperii si vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbana a orasului si a zonei in care sunt amplasate.
t. Proprietarii sistemelor publicitare au obligatia intretinerii si mentinerii acestora intr-o stare estetica buna precum si asigurarii reglajelor si bunei functionari a ceasurilor digitale sau panourilor electronice, acolo unde este cazul.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.