• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 185 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea tarifelor orare pe categorii pentru muncitoriii calificaţi şi necalificaţi pentru lucrările de exploatări forestiere

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice, Dezvoltare, Investiţii, înregistrate cu nr. 14428/ 17.12.2012 prin care s-a propus aprobarea tarifelor orare pe categorii pentru muncitoriii calificaţi şi necalificaţi pentru lucrările de exploatări forestiere,
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată, precum şi prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic,
      În temeiul  art. 45 alin.1 din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

                  Art.1. Se aprobă tarifele orare pe categorii pentru muncitoriii calificaţi şi necalificaţi pentru lucrările de exploatări forestiere, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.