• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 183 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli privind administrarea fondului forestier, proprietatea Orasului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizand la initiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Achizitii Publice, Dezvoltare, Investitii, inregistrate cu nr.14429/ 17.12.2012 prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, privind administrarea fondului forestier, proprietatea Orasului Predeal.
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G . nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si a celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, O.U.G. nr.85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora, Legea nr.56/2010 privind  accesibilizarea fondului forestier national, H.G. nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier, H.G. nr.861/2009 privind Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale si pentru aprobarea procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond, precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal, nr.2.
In temeiul art.36 alin2  lit.c si art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2012 privind administrarea fondului forestier, proprietatea Oraşului Predeal, anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Orasului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezetei hotărâri.
                  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.