• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 182 DIN DATA DE 21.12.2012

privind modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în clasă

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate sub nr14330/ 14.12.2012 prin care se solicită modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în clasă,
Având în vedere Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată şi actualizată, precum şi H.G. nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,
    Ţinând cont de prevederile art. 107 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată şi actualizată,
    În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal, după cum urmează:

 

NR. CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE SOLICITANTULUI

FUNCŢIA DEŢINUTĂ ANTERIOR PROMOVĂRII ÎN CLASĂ

FUNCŢIA PE CARE SE PROMOVEAZĂ

1.

Samson Florentina

Referent, Clasa III, gradul profesional Principal - Serviciul Administraţie Publică, Cadastru

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent - Serviciul Administraţie Publică, Cadastru

2.

Barabaş Sebastian

Referent, Clasa III, gradul profesional Principal - Serviciul Achiziţii Publice, Dezvoltare, Investiţii

Inspector, Clasa I, gradul profesional Asistent - Serviciul Achiziţii Publice, Dezvoltare, Investiţii

 

Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.