• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 181 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea modificării structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în grad profesional

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate sub nr. 14315/ 14.12.2012 prin care se solicită modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în grad profesional,
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată şi actualizată, precum şi H.G. nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,
    Ţinând cont de prevederile art. 107 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată şi actualizată,
    În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Numele şi Prenumele candidatului

Funcţia publică deţinută anterior promovării în grad profesional

Funcţia publică pe care se promovează

1

Bogdan Roxana Alexandra

Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii

2

Lupu Georgiana

Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent – Serviciul Economic, Resurse Umane

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Economic, Resurse Umane

3

Măroiu Elena - Cristina

Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent – Serviciul Turism

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Turism

4

Moroianu Virginia

Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent – Serviciul Turism

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Turism

5

Firican Pasica

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – S.P.C.L.E.P

Inspector, Clasa I, grad profesional Superior – S.P.C.L.E.P

6

Lazăr Elena - Rodica

Inspector, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Turism

Inspector, Clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Turism

7

Pîntea Ovidiu Gabriel

Consilier juridic, Clasa I, grad profesional Principal – Serviciul Administraţie Publică, Cadastru

Consilier juridic, Clasa I, grad profesional Superior – Serviciul Administraţie Publică, Cadastru

 

Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.