• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 180 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului IV 2012


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 14268 din data de 13.12.2012, prin care s-a propus aprobarea contului de execuţie al bugetului Oraşului Predeal şi al situaţiilor financiare aferente trimestrului IV 2012,
Având în vedere dispoziţiile art.57, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată,
În temeiul art. 36 alin.4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuţie aferent trimestrul IV 2012 al bugetului local şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie aferent trimestrul IV 2012 al bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii si subventii şi detalierea de cheltuieli aferentă acestuia, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.