• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 141 DIN DATA DE 05.11.2012

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si de canalizare,
aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a Caietelor de sarcini ale serviciului


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 05.11.2012,
Analizând Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate, prin care se propune delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietelor de sarcini ale serviciului,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.134/2012 privind aderarea oraşului Predeal la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Apă - Canal Constanţa, prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice,
          Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevederile Ordinului nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare precum şi Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă - Canal Constanţa;
           În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), precum si art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Oraşului Predeal, prezentat ca Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu anexele, parte integrantă din acesta, în forma prevazută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă:
-    Caietul de sarcini al activităţii de alimentare cu apă, cu anexele parte integrantă din acesta;
-    Caietul de sarcini al activităţii de canalizare;
în forma prevazută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Oraşului Predeal către S.C. RAJA S.A., cu sediul în municipiul Constanta, str. Calarasi nr. 22-24, judeţul Constanta, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Constanţa cu nr. J13/80/1991 , CUI RO 1890420.  

Art.5. Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune, în forma prevăzută în Anexa 4 la prezenta hotărâre (Contractul de Delegare).  
Art.6. Se aprobă tarifele practicate de operator după cum urmează:
-    Pentru populaţie – apă – 2,07 lei
                           - canalizare, epurare – 0,73 lei
     -      Pentru agenţi economici – apă - 2,97 lei
                        - canalizare, epurare – 0,73 lei
Preţurile nu conţin TVA
Acest tarif va fi menţinut până la 01.01.2014.
Art.7. Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apă - Canal Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Constanţa cu nr.138J/26.05.2009,  al cărei membru este Oraşul Predeal, să semneze Actele Aditionale, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Oraşului Predeal.
Art.8. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al Oraşului Predeal aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. RAJA SA. Lista bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 5 la prezenta hotărâre şi se va anexa la Contractul de delegare, făcând parte integrantă din acesta.
          Art.9. Se aprobă constituirea unei comisii pentru preluarea şi predarea bunurilor din domeniul public şi privat al Oraşului Predeal aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. RAJA SA, în următoarea componenţă:
          Dl. Burcea – în calitate de membru;
          Dl. Fleşieru – în calitate de membru;
          Dl. Iliescu Victor – în calitate de membru;
          Dl.Bogdan Dan – în calitate de membru;
          Dl. Pop Ilie – în calitate de membru.
           Art.10. Se împuterniceşte dl. Liviu Cocoş, Primarul OraŞului Predeal, să voteze În Adunarea GeneralĂ a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanta în numele şi pe seama Consiliului Local, sa semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Predeal, Actele Adiţionale anexate la prezenta hotărâre şi să avizeze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cât şi toate Actele Aditionale ale acestuia încheiate între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanţa si S.C. RAJA S.A.
Art.11. Primarul, prin serviciile de specialitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.