• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 140 DIN DATA DE 31.10.2012

privind completarea art. 5.2, alin. (1) al Capitoului V “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile sociale

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 31.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2024 din 30.10.2012, prin care s-a propus completarea, prin acte adiţionale, a art. 5.2 alin. (1) al Capitoului V “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile sociale, prin introducerea unui nou alineat: “- alte lucrări de construcţii şi/sau reparaţii, contractate de Asociaţia de locatari sau proprietari, cu acordul prealabil al chiriaşului, fără a reconstituirea garanţiei “.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă completarea, prin acte adiţionale, a art. 5.2, alin. (1) al Capitoului V “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile sociale, prin introducerea unui nou alineat: “- alte lucrări de construcţii şi/sau reparaţii, contractate de Asociaţia de locatari sau proprietari, cu acordul prealabil al chiriaşului, fără reconstituirea garanţiei “.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.