• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 139 DIN DATA DE 31.10.2012

privind completarea art. 8, alin. (2) al Capitoului III “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile ANL

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 31.10.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2025 din 30.10.2012, prin care s-a propus completarea, prin acte adiţionale, a art. 8, alin. (2) al Capitoului III “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile ANL, prin introducerea unui nou alineat: “- alte lucrări de construcţii şi/sau reparaţii, contractate de Asociaţia de locatari sau proprietari, cu acordul prealabil al chiriaşului, fără reconstituirea garanţiei “.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă completarea, prin acte adiţionale, a art. 8, alin. (2) al Capitoului III “Garanţii” din contractele de închiriere încheiate între Oraşul Predeal şi chiriaşii din blocurile ANL, prin introducerea unui nou alineat: “- alte lucrări de construcţii şi/sau reparaţii, contractate de Asociaţia de locatari sau proprietari, cu acordul prealabil al chiriaşului, cu reconstituirea garanţiei şi deducerea sumei din chiria datorată “.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.