• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 138 DIN DATA DE 31.10.2012

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na Macavei Marilena Emilia

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 31.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  al Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat cu nr. 1901/25.10.2012, prin care s-a propus acordarea unui ajutor de urgenţă, pentru d-na  Macavei Marilena Emilia persoană cu handicap ‚Accentuat” în sumă de 5000 lei necesar pentru efectuarea unei analize PET/CT,
Având în vedere prevederile art.28, alin.2, din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat actualizată, art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, şi art.36, alin.6, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, propunem  acordarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na  Macavei Marilena Emilia în sumă de 5000 lei necesar pentru  efectuarea unei analize PET/CT,
În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na Macavei Marilena Emilia persoană cu handicap „Accentuat” în sumă de 5000 lei, necesar pentru efectuarea unei analize PET/CT.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal  şi Serviciul Public de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prezenta hotârare.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.