• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 137 DIN DATA DE 31.10.2012

privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, construire staţie de epurare în localitatea Predeal”.

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată  în data de 31.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 12031/  30.10.2012, prin care s-a propus realizarea proiectului ” Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, construire staţie de epurare în localitatea Predeal”
Ţinând cont de oportunitatea reabilitării şi extinderii reţelei de apă şi canalizare precum şi de construire staţie de epurare în Oraşul Predeal prin proiectul ” Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi statiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45 alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă instrumentarea proiectului „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, construire staţie de epurare în localitatea Predeal”.
Art.2. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, construire staţie de epurare în localitatea Predeal”.
       Art.3. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investitiei conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art.4. Primarul Oraşului Predeal, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.