• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 136 DIN DATA DE 26.10.2012

privind identificarea trupurilor de păşune din componenţa păşunii Clăbucetul Taurului

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Analizând  la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Cadastru, înregistrate cu nr. 11684/ 25.10.2012 prin care s-a făcut identificarea suprafeţei de 1656 mp ca trupul I din păşunea Clăbucetul Taurului proprietatea publică a oraşului Predeal în suprafaţă de 270000 mp, înscrisă la poz. 142 din HGR 972/ 2002, cu completările şi modificările ulterioare,
             În temeiul  art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45 alin. 3  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

           Art.1. Suprafaţa de 270.000 mp – păşune Clăbucetul Taurului  cuprinsă în Anexa nr.1 la HGR 972/ 2002, poz. 142 este compusă din două trupuri: trupul I în suprafaţă de 1656 mp şi trupul II în suprafaţă de 268.334 mp.
          Art.2. HCL nr. 96/ 2012 se revocă.    
          Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.