• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 135 DIN DATA DE 26.10.2012

privind interzicerea comercializării de produse alimentare şi nealimentare prin rulote, chioşcuri şi standuri pe întreaga suprafaţă a UAT Predeal, cu excepţia locurilor special amenajate


Consiliul  Local  al  Oraşului Pr edeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Având în vedere  prevederile Hotărârii de Guvern nr.559 /2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice,
          În temeiul prevederilor  art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se  interzice comercializarea de produse alimentare şi nealimentare prin rulote, standuri şi chioşcuri pe domeniul public şi privat al localităţii şi pe domeniul privat al persoanelor fizice şi juridice pe întreaga suprafaţă a UAT Predeal, cu excepţia locurilor special amenajate.
         Art.2. Se interzice amplasarea de chioşcuri, standuri sau rulote pe întreaga suprafaţă a UAT Predeal, cu excepţia locurilor special amenajate.
       Art.3. Se interzice staţionarea de autovehicule din care se comercializează produse alimentare şi nealimentare pe întreaga suprafaţă a UAT Predeal, cu excepţia locurilor special amenajate..
        Art.4.  Nerespectarea prevederilor art.1 – 3 constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează  cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei.
         Art.5. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.