• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 134 DIN DATA DE 26.10.2012

privind aderarea orasului Predeal la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Analizând  Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate, înregistrate cu nr. 11664/ 24.10.2012,
 prin care se propune  aderarea orasului Predeal la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta
Având în vedere:
    Prevederile art. 8 si ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
    Dispozitiile art. 11 – art. 14, art. 36 alin. 2 lit. e si lit. d, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, rep., cu modif. si completarile ulterioare;
    Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice;
    Dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarilesi completarileulterioare;
             În temeiul  art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), precum si art. 45, alin. (2), lit. f) şi alin. 3  din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

           Art.1. Se aproba aderarea orasului Predeal, judetul Braşov, prin Consiliul Local Predeal, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, persoana juridica de drept roman, înfiintata conform dispozitiilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
          Art.2. Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta in forma prevazuta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, astfel cum sunt acestea inregistrate În Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe lânga Grefa Judecatoriei Constanta la data emiterii prezentei hotarari.
         Art.3. Se aproba participarea Consiliului Local Predeal la patrimoniul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta cu o contributie in numerar in valoare de 3000 lei /an.
         Art.4. Se imputerniceste dl. LIVIU COCOŞ,  primar al orasului Predeal , cetatean român, nascut la data de 3.11.1969, in loc. Făgăraş, domiciliat in loc.Predeal, str. panduri, nr.6, jud.Braşov, posesor al C.I. seria BV nr.782121, eliberata de SPCLEP Predeal la data de 13.10.2011 sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Predeal, Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta anexate la prezenta hotarare, cat si toate actele juridice necesare in vederea aderarii orasuluii Predeal la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta.
         Art.5. Se desemneaza dl. LIVIU COCOŞ,  primar al orasului Predeal , in calitate de reprezentant al orasului Predeal, respectiv al Consiliului Local alOraşului  Predeal , in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal – Constanta.
         Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se imputerniceste Primarul orasului Predeal  .

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.