• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 133 DIN DATA DE 26.10.2012

privind rezilierea contractului nr.2302/1996 de concesiune a activităţii de apă, canal, staţie de epurare

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si raportul de specialitate înregistrate cu nr. 11663/ 24.10.2012,
Văzând prevederile -  Legii nr.241/2006  privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi completările ulterioare
   -Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare
        -HG nr.717/2008 - pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
      - Ord.88/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
       -Ord.89/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
       - Legii nr.287/2009 republicată – art.871-873
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), şi d) alin. (5) lit. a) , alin.6 pct.14  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rezilierea  contractului nr.2302/1996 de concesiune a activităţii de apă, canal, staţie de epurare pentru nerespectarea prevederilor contractuale în ce priveşte obligaţiile concesionarului.
          Art.2. (1) Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Oraşului Predeal a infrastructurii tehnico-edilitare aferente constituită din bunurile de retur  (bunuri, aflate în prorietatea Oraşului Predeal şi  care au făcut obiectul concesiunii precum şi cele rezultate în urma investiţiilor) aparţinând domeniului public al Oraşului Predeal, în deplină proprietate şi libere de orice sarcini, precum şi toată documentaţia tehnico-economică aferentă
        (2) Predarea primirea bunurilor de retur şi a documentaţiei tehnico economice  se va face în baza unor procese verbale de predare primire care se vor încheia în acest scop în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri
        (3) SC APEVITA SA va asigura continuarea prestării activităţii serviciului public , în condiţiile stipulate în contract până la finalizarea procedurilor prevăzute de lege , respectiv data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  a Oraşului Predeal către noul operator
                            (2) Comisia de preluare întocmeşte un proces verbal în care să constate investiţiile efectuate de SC APEVITA SA până la data prezentei hotărâri.
                Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară prevăzută în alte acte administrative se abrogă.
                Art.4. Primarul prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.