• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 132 DIN DATA DE 26.10.2012

privind trecerea din domeniul public al oraşului Predeal, în proprietatea privată a oraşului Predeal a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
         Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si raportul de specialitate al Serviciului Economic, Resurse Umane inregistrate cu nr. 11592 din data de  23.10.2012, prin care s-a propus trecerea din domeniul public al oraşului Predeal, în proprietatea privată a oraşului Predeal a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora,
          În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct.21-23 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994;
          Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
          În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) , lit.”c” si art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Predeal în proprietatea privată a oraşului Predeal a mijloacelor fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta.
Art.3. Împuterniceşte Primarul oraşului Predeal să numească prin dispoziţie, comisia pentru casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2.
Art.4. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, se fac venit la bugetul local al oraşului Predeal.
Art.5. După finalizarea procedurilor legale lista bunurilor aparţinând domeniului public al Oraşului Predeal se modifică în mod corespunzător.
Art.6. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.