• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 130 DIN DATA DE 26.10.2012

privind instituirea taxei speciale “oferta agrement”

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 26.10.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane înregistrate cu nr. 11586 din data de 23.10.2012, prin care s-a propus instituirea taxei speciale “oferta agreement”,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
-    art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX, articol 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale “oferta agreement”, incepand cu data de 01.01.2013, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă instituirea taxei speciale dezvoltare şi întreţinere infrastructură şi zone verzi în procent de 0,5% aplicat veniturilor obţinute din activităţi economice desfăşurate pe raza UAT Predeal, altele decât cele aplicate tarifelor de cazare şi de transport pe cablu, conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.