• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 128 DIN DATA DE 19.10.2012

privind modificarea art. 2 din H.C.L. 296/30.11.2011  privind înregistrarea U.A.T. Predeal în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, Resurse Umane înregistrate cu nr. 11441 din data de 19.10.2012, prin care s-a propus modificarea art 2 din HCL 296/30.11.2011 privind înregistrarea U.A.T. Predeal în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor si taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar,
            În temeiul prevederilor:
- art. 23, 24, 25 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar,
- Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar,
- Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.9, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea art 2 din HCL 296/30.11.2011 privind înregistrarea U.A.T. Predeal în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor si taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar, care va avea urmatorul continut:
“Comisionul perceput de instituţia de credit, care nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu mai mult de 30 lei/tranzacţie, aferent efectuării plăţii electronice, va fi suportat de U.A.T. Predeal”.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               


 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 296 DIN DATA DE 30.11.2011
privind înregistrarea U.A.T. Predeal în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor si taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
 REPUBLICATĂ ÎN CONFORMITATE CU HCL NR. 128/ 19.10.2012

Consiliul Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.11.2011,
             Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 11334 din data de  23.11.2011, prin care s-a propus înregistrarea U.A.T. Predeal în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor si taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar,
            În temeiul prevederilor art. 23, 24, 25 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr, 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar, Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar,
    Ţinând cont de prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local Predeal nr.1,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.9, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   


H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă plata online a taxelor şi impozitelor locale, utilizând cardul bancar în sistemul naţional electronic de plăţi.
Art.2. Comisionul perceput de instituţia de credit, care nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu mai mult de 30 lei/tranzacţie, aferent efectuării plăţii electronice, va fi suportat de U.A.T. Predeal.
Art.3. Selecţia instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice se va face cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.