• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 127 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal în vederea avizării la Consiliul Judeţean Braşov, pentru obţinerea autorizaţiei de construire a vilei cu regim de înălţime D+P+2E+M

  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplina în Construcţii, înregistrate cu nr. 11218 din data de 15.10.2012  prin care s-a propus aprobarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal în vederea avizării la Consiliul Judeţean Braşov, pentru obţinerea autorizaţiei de construire a vilei cu regim de înălţime D+P+2E+M,
Având în vedere dispoziţiile art.25, art.45 lit.b, art.50, art.54 alin.2, art.55 alin.3, art.56 alin.1 din Legea nr.350/2001 modificată şi completată , privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a dispoziţiei art.VIII din OG 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii 350/2001,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c şi ale art.45 alin.3 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă de principiu Planul Urbanistic Zonal în vederea avizării la Consiliul Judeţean Braşov, pentru obţinerea autorizaţiei de construire a vilei cu regim de înălţime D+P+2E+M.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin Serviciile de Specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.