• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 126 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea rectificării suprafeţei terenului cu nr. topo 13493/1/27, înscris în CF 120376 provenită din conversia pe hârtie a CF 14048

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr.11377/17.10.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării suprafeţei terenului cu nr. topo 13493/1/27, înscris în CF 120376 provenită din conversia pe hârtie a CF 14048,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea suprafeţei terenului cu nr. topo 13493/1/27, înscris în CF 120376 provenită din conversia pe hârtie a CF 14048, proprietatea oraşului Predeal, din 741 mp în 674 mp conform lucrării întocmite de ing. Boariu Lucian.
Art. 2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.