• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 125 DIN DATA DE 19.10.2012

privind modificarea art.1 din HCL nr. 52/ 30.08.2012 privind numirea d-lui Debu Florin în funcţia de administrator al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L.


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate înregistrate sub nr. 11410/ 19.10.2012, prin care se propune modificarea art.1 din HCL nr. 52/ 30.08.2012 privind numirea d-lui Debu Florin în funcţia de administrator al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L.,
În baza prevederilor art. 36  alin.2 şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 52/ 30.08.2012, după cum urmează:
„Art.1. Se aprobă radierea  din baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Braşov a d-nei Burlacu Alina din funcţia de administrator al SC ALTITUDINEA 1040 – PREDEAL SRL  şi înscrierea noului adminstrator.”
Art.2. HCLnr.52/ 30.08.2012 astfel modificată se va republica.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               


 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 52 DIN DATA DE 30.08.2012

    privind numirea d-lui Debu Florin în funcţia de administrator
al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L.
REPUBLICATĂ ÎN CONFORMITATE CU HCL NR. 125/  19.10.2012


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând, Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate ale Secretarului Oraşului Predeal, înregistrat sub nr. 8885/ 29.08.2012,
În temeiul prevederilor art. 194, pc.1, lit.b din Legea nr.31/1990 republicată privind societăţile comerciale, prevederile Statutului  S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L,
În baza prevederilor art. 36  alin.2 şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă radierea  din baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Braşov a d-nei Burlacu Alina din funcţia de administrator al SC ALTITUDINEA 1040 – PREDEAL SRL  şi înscrierea noului adminstrator.
Art.2. Se numeşte  pe perioada mandatului Consiliului Local 2012 -2016, dl. Debu Florin în funcţia de administrator  al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L  începând cu data de 1.09.2012.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
          Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.