• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 124 DIN DATA DE 19.10.2012

privind repartizarea locuinţei situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38 doamnei Gherman Nicoleta Andreea


  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1804/17.10.2012, prin care s-a propus repartizarea locuinţei situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38 doamnei Gherman Nicoleta Andreea,
Având în vedere dispoziţiile art. 1781 din Codul civil republicat,
 În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă repartizarea locuinţei situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38 doamnei Gherman Nicoleta Andreea.
Art.2. Membrii în contractul de închiriere vor fi: Gordea Marian Ciprian şi Gordea David Ionuţ.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.