• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 123 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică a imobilului-teren situat în Timişul de Sus, identificat prin CF 100756, nr. top 100756, în suprafaţă de 463 mp

  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
  Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, înregistrate cu nr. 11132 din data de 12.10.2012, prin care s-a propus aprobarea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică a imobilului-teren situat în Timişul de Sus, identificat prin CF 100756, nr. top 100756, în suprafaţă de 463 mp,
În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3, art.121 alin.1 şi 2,  şi art.123 alin.1 şi 2 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică a imobilului-teren situat în Timişul de Sus, identificat prin CF 100756, nr. top 100756, în suprafaţă de 463 mp, în vederea clarificării situaţiei juridice a clădirilor edificate pe acest teren înainte de anul 1990.
Art.2. Sarcina privind administrarea operativă a OJT BRAŞOV asupra terenului menţionat mai sus se va radia odată cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Art.3. Documentaţiile care vor sta la baza licitaţiei publice se vor întocmi ulterior şi vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local.
         Art.4. Primarul Oraşului Predeal prin Serviciile de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.