• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 122 DIN DATA DE 19.10.2012

privind introducerea doamnei Teodorescu Monica Liliana ca membru în contractul de închiriere nr. 4203/08.04.2009 pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr.9

  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1775/15.10.2012, prin care s-a propus introducerea doamnei Teodorescu Monica Liliana ca membru în contractul de închiriere nr. 4203/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr.9.
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă introducerea doamnei Teodorescu Monica Liliana ca membru în contractul de închiriere nr. 4203/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Timişul de Jos, nr.9.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.