• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 121 DIN DATA DE 19.10.2012

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 5124/26.05.2006
pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9, et. 1 din Radu Ion în Radu Monica şi scoaterea din contract a domnului Radu Ion


  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1781/15.10.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 5124/26.05.2006 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9, et. 1 din Radu Ion în Radu Monica şi scoaterea din contract a domnului Radu Ion,
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 14371/14.12.2010, pronunţată de Judecătoria Braşov,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 5124/26.05.2006 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9, et. 1 din Radu Ion în Radu Monica, conform Sentinţei civile nr. 14371/14.12.2010.
Art.2. Se aprobă scoaterea domnului Radu Ion din contractul de închiriere nr. 5124/26.05.2006 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 9, et. 1, conform Sentinţei civile nr. 14371/14.12.2010.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.