• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 120 DIN DATA DE 19.10.2012

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11407/26.10.2010 pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 8


  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1901/19.10.2011, prin care s-a propus prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11407/26.10.2010, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 8 pentru o perioadă de un an de zile, prin act adiţional.
Având în vederea dispoziţiile Legii  nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11407/26.10.2010, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 8, pentru o perioadă de un an de zile.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

.
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.