• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 118 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea metodologiei de acordare a lemnelor de foc gratuite


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale SPAS cu nr.1731 din 10.10.2012, prin care s-a propus aprobarea metodologiei de acordare a lemnelor de foc gratuite,
         Având în vedere prevederile Legii 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, prevederile Legii 448/2006 privind privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi  art. 36, alin. (6), pct. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată,
         Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
         În temeiul art.45, alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

               Art.1. Se aprobă metodologia de acordare a lemnelor de foc gratuite, în conformitate cu anexa nr. 1 la pezenta hotărâre.
         Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.