• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 117 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea unor ajutore de urgenţă


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
          Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1782/15.10.2012, prin care s-a propus acordarea unui ajutore de urgenţă, pentru d-na  Cârstoi Aurica în sumă de 3000 lei necesar pentru tratament medical, şi un ajutor financiar în sumă de 1000 lei pentru dl. Constandache Costel persoana cu handicap „Grav”, necesar pentru intervenţie chirurgicală.
Având în vedere prevederile art.28, alin.2, din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat actualizată, art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, şi art.36, alin.6, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, propunem propunem acordarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na  Cârstoi Aurica în sumă de 3000 lei necesar pentru tratament medical, şi un ajutor financiar în sumă de 1000 lei pentru dl. Constandache Costel persoana cu handicap „Grav”, necesar pentru intervenţie chirurgicală.
În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na Cârstoi Aurica în sumă de 3000 lei, necesar pentru tratament medical.
Art.2.  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă pentru dl. Constandache Costel persoana cu handicap „Grav” în sumă de 1000 lei, necesar pentru intervenţie chirurgicală.    
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal  şi Serviciul Public de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prezenta hotârare.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.