• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 116 DIN DATA DE 19.10.2012

privind preluarea unor imobile din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în domeniul public al Oraşului Predeal şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1370/10.10.2012, prin care s-a propus preluarea unor imobile din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în domeniul public al Oraşului Predeal şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Predeal, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Având în vedere dispoziţiile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată
 În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă preluarea unor imobile din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în domeniul public al Oraşului Predeal şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Predeal, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Consiliul Local al Oraşului Predeal va păstra destinaţia iniţială pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
Art.3.  Consiliul Local al Oraşului Predeal se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele preluate şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora.
Art.4. Consiliul Local al Oraşului Predeal va prelua imobilele neintabulate şi/sau grevate de sarcini, cu respectarea situaţiei juridice a acestora.
Art.5. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, la valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.
Art.6. În termen de 30 de zile de la data preluării imobilului, se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică asupra imobilelor în favoarea Oraşului Predeal şi a dreptului de administrare al Consiliului Local al Oraşului Predeal asupra acestora.
Art.7. În termen de 60 de zile de la publicarea Hotărârii de Guvern privind transmiterea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Predeal va proceda la actualizarea valorii de inventar a acestora
    Art.8.  Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.