• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 115 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea desfiinţării pe cale administrativă a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, situate pe teren aparţinând domeniului public sau privat al statului ori aparţinând domeniului public sau privat al localităţii


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.          /          2012, prin care s-a propus  aprobarea desfiinţării pe cale administrativă a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, situate pe teren aparţinând domeniului public sau privat al statului ori aparţinând domeniului public sau privat al localităţii Predeal  din zona Centrală a Oraşului Predeal şi din Zona Clăbucet a Oraşului Predeal,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă  desfiinţarea  pe cale administrativă a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, situate pe teren aparţinând domeniului public sau privat al statului ori apartinând domeniului public sau privat al localităţii Predeal  de pe întreaga suprafaţă adminsitrativ-teritorială a Oraşului Predeal, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.
           Art.2. Desfiinţarea acestor  construcţii  se va face în urma emiterii unei Dispozitii  a Primarului Oraşului Predeal.
           Art.3. Referatul de specialitate pentru eliberarea Dispozitiei va avea la baza o expertiza topografică care va stabili care este porţiunea de construcţie neautorizată care se situează pe domeniul public sau privat al localităţii sau al statului, în cazul în care doar o parte din construcţie se află pe domeniul public sau privat al statului sau a localităţii.
      În situaţia în care întreaga construcţie se situează pe domeniul public sau privat al statului sau a localităţii Dispoziţia Primarului privind desfiinţarea constructiilor neautorizate  se va emite  fără a avea o experiză topografică privind delimitarea  construcţiei neautorizate, pe  baza referatului de specialitate al Serviciului de Urbanism, care va avea la baza Extrasul de Carte Funciară şi planul topografic al parcelei  sau alte documente legale de identificare a terenului .
Art.4. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.