• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 114 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea vecinătăţii între oraşul Predeal şi proprietatea din Predeal str.M.Saulescu nr.28

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la initţativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr. 11208 din data de 15.10.2012, prin care s-a propus semnarea procesului verbal de vecinătate cu proprietatea din str.M.Saulescu nr.28,
Având în vedere art.36, alin.5, lit c din Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 785/2011 al Directorului Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c si art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă semnarea procesului verbal de vecinătate între oraşul Predeal şi proprietatea din str.Mihail Săulescu nr.28, înscrisă în CF 101683, provenită din transcrierea pe hârtie a CF 65 Predeal, pe punctele 07-128-129-121-123-125-126-127, conform lucrării întocmită de expert topo Dragomir Cherhat Cristian.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.