• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 113 DIN DATA DE 19.10.2012

privind stabilirea salariului brut al administratorului S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L.

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Statiune Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Secretarului înregistrate sub nr. 11316/ 16.10.2012 privind stabilirea salariului brut al administratorului S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L,
Ţinând cont de faptul că prin HCL nr. 106/ 10.10.2012 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL, precum şi de  HCL nr.105/ 10.10.2012 privind aprobarea actualizării Statutului Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL,
În conformitate cu art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă stabilirea salariului brut al d-lui Debu Florin – administrator al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L, în cuantum de 2150 lei pe lună.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi SC Altitudinea 1040 Predeal SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.