• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 112 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Primăriei Oraşului Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
Având în vedere Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Secretarului Oraşului Predeal, prin care se propune aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Primariei Orasului Predeal;
Având în vedere că prin Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului, Consiliul Local s- a aprobat înfiinţarea unui post de administrator public;
În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de Primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local şi ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată,
Ţinând cont de prevederile de H.G. nr. 286/2011, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Ordinului nr. 42/77/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010, Legii nr. 283/2011, precum şi prevederilor OUG nr. 19/2012;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.