• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 110 DIN DATA DE 10.10.2012

privind punerii la dispoziţia comisiilor locale de aplicare a legilor proprietatii a terenului identificat in CF 23821,nr topo.13418


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr. 10923/ 10.10.2012, prin care s-a propus aprobarea punerii la dispoziţia comisiilor locale de aplicare a legilor proprietăţii a terenului identificat in CF 23821,nr topo.13418,
 În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia comisiilor locale de aplicare a legilor proprietăţii a terenului înscris în CF 23821, nr. topo 13418, în suprafaţă de 28399 mp, pentru  a se pune în aplicare sentinţa 301/S/2007, privind petentul Miklossi Ladislau pentru suprafaţa de teren de 11462.4 mp.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.