• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 108 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea participării Oraşului Predeal la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”- programul rabla 2012, în vederea achiziţoonării unui autoturism de către Oraşul Predeal şi casarea autoturismului Daewo TF19Y Cielo

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizand la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, înregistrat cu nr.10601/ 05.10.2012, privind aprobarea participării Oraşului Predeal la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”- programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de către Oraşul Predeal, precum şi casarea autoturismului Daewoo TF19Y Cielo,
    În conformitate cu prevederile art.13. lit.s din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, precum şi cele ale art.24. alin.(3), lit.e) din O.U.G. nr. 109/2010 – privind unele măsuri financiar-bugetare,
    În baza O.G. nr. 112/200 – pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţiilor administrativ-teritoriale;
    Având în vedere art.6. şi art.34.lit.k din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr. 981 din 07.03.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice;
    În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit. a) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice, republicată, precum şi cu celeale art.I, pct.2 din O.U.G. nr. 109/2010- privind unele măsuri financiar-bugetare;
    În temriul art.91, alin.(3), lit.a) şi al art.97, alin.(1), colaborat cu atr.45, alin.(3)din Legea nr.
215/2001, a administaţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE :

    Art.1. Se aprobă participarea Oraşului Predeal la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”- programul rabla 2012.
    Art.2. Se aprobă casarea autoturismului marca Daewoo TF19Y Cielo, conform anexa nr.1.
    Art.3. Se aprobă achiziţionarea autoturism nou prin „programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, pentru Oraşul Predeal.
    Art.4. Primarul Orasului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.