• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 105 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea actualizării  Statutului Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Statiune Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate sub nr. 10602/ 05.10.2012 privind aprobarea actualizării Statutului Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL,
 Ţinând cont de prevederile art. 204 alin.1 din Legea 31/ 1990 privind Societăţile Comerciale, republicată şi actualizată, precum şi de art. 36 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În conformitate cu art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea Statutului Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi SC Altitudinea 1040 Predeal SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.